Mevlid Kandili

Mevlid Kandili Nedir

Aziz Milletimiz yüzyıllardır Efendimize derin muhabbet duymuş O’ nun doğduğu günü kutlu gece ilan etmiş ve yâdetmek üzere çok sayıda methiyeler, mensur eserler meydana getirmiştir. Zaman içinde bir mevlid kandili edebiyatı oluşmuştur. Bu kutlu günde merasimler tertip edilmiştir. Bu merasimler vesile edilerek milletimizin peygamberimize olan sevgisi perçinleşmiş ve sevgisi etrafında birlik ve beraberlik mesajları verilmiştir. Allah’a (cc) ve resulüne olan sevgimiz, yasaklarından kaçınmak ve emrine uymayı gerektirir. Kuran’ı Kerim bu sevgiyi ispatlamanın yolunun Resulüne itaatten geçtiğini şöyle bildirir.De ki:

“Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır.”

Nitekim Efendimiz (s.a.v.) de kendisinin her şey ve herkesten daha çok sevilmesi hususunda şöyle buyurmuştur. ”Sizden biriniz, beni anasından-babasından, çoluk – çoçuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.

Bizde Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik eder, O’nu samimiyetle sever ve sünneti seniyye sini öğrenerek kendimize rehber ediniriz.

 

Anadolu insanı Hz. Muhammed (s.a.s.)’e olan sevgisinden dolayı çocuklarına onu ismini vermektedir. Erkek çocuklarına Mehmet, Ahmet ve Mustafa gibi isimleri tercih etmişlerdir. Bu hususta bir inceliği de dikkate alarak ”Muhammed” ismini verecek olursa ağzından çıkabilecek bir hatalı ifadeden dolayı Peygambere saygısızlık olmasın diye daha çok “Mehmet” olarak isimlendirmeyi uygun görmüşlerdir. Bilindiği gibi, gül motifi Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bir simgesi olarak kabul edilmektedir. Anadolu’da kız çocuklarına Gül, Güldane, Gülser, Gülseren veya Güllü gibi isimler verilmesinin sebebi de peygamber sevgisidir.

Yazılmış ve günümüze kadar gelmiş birçok mevlid vardır. Mevlid i Şerif ler içinde en meşhur olanı, müellifi Merhum Süleyman Çelebi Hazretleri’nin mevlidi dir. Ruhlarına El-Fatiha

Veladet bahri

Âmine hâtun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi
Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmeden

Allâhümme salli alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed

Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi
Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim güneş pervânesi
Berk urup çıktı evimden nâgehân

Göklere dek nûr ile doldu cihân
Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç âlem
Bîri meşrik bîri mağribde anın
Bîri dâmında dikildi Kâbenin

Bildim anlardan kim ol halkın yeği
Kim yakîn oldu cihâna gelmeği
İndiler gökden melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf

Hûriler geldi bölük bölük
Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr
Çevre yânıma gelip oturdular
Mustafâ’yı birbirine muştular

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yâradılâlı cihân gelmiş değil
Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
Bir anâya vermemiştir ol Celîl

Ûlu devlet buldun ey dildâr sen
Doğiserdir senden ol hulk-ı hasen
Bû gelen “ilm-î ledün” sultânıdır
Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır
Bû gîce ol gîcedir kim ol şerîf
Nûr ile âlemleri eyler latîf

Allâhümme salli alâ Muhammediv
Ve alâ âli Muhammed

Bû gîce şâdân olur erbâb-ı dil
Bû gîceye can verir eshâb-ı dil
Yâ Resulâllah
Rahmeten lil’âlemindir Mustafâ
Hem şefîal müznibîndir Mustafa
Vasfınî bû resme tertib ettiler
Ol mübârek nûru terğib etdiler

Âmine eder çü vakt oldu tamâm
Kim vücûda gele ol hayrül enâm
Sûsadım gâyet harâretden katî
Sundular bir câm dolusu şerbeti

Allâhümme salli alâ Muhammediv
Ve alâ âli Muhammed

Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler
Bûnu sana verdi Allâh dediler
Kardan ak îdi ve hem soğuk idi
Lezzeti dâhi şekerde yok idi

İçdim ânı oldu cismim nûra gark
İdemezdim kendimi nûrdan fark
Geldi bir akkuş kanâd ile revân
Arkamı sığâdı kuvvetle hemân

Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
Nûra gark oldu semâvât-ü zemîn
Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Resûlallah
Esselâtü vesselâmü aleyke Ya Habîballah
Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Seyyidel-evvelîne velâhirin

Mevlid Kandili Mevlid Kandili Mevlid Kandili Mevlid Kandili Mevlid Kandili