Mehmet Zahid Kotku Kimdir ?

Mehmed Zahid Kotku ;

Milâdî 1897 yılında, Bursa kale içinde bulunan Türkmenzâde çıkmazındaki baba evinde dünyaya gelmiştir.

Anne babası Kafkasya’dan 1297 (hicri) de göç etmiştir. Dedesi Şirvan’a bağlı eski bir hanlık merkezi olan Nuha’dandır. Nuha, ahalisi müslüman olan hâlen Azerî Türkçesi konuşulan bir yerdir .

Babası İbrahim Efendi, Bursa’ya 16 yaşlarında gelmiş, Hamzabey Medresesi’nde tahsil görmüş, birçok yerde imamlık yapmış, 1929 yılında Bursa da ki İzvat köyünde vefat etmiş ve oraya defnolunmuş, tarikat ehli bir kimsedir.Mehmet zait kotku

Mehmed Zahid Efendi üç yaşlarında iken Annesi Sabire Hanım vefat etmiştir.

Akmet Şakir isminde bir erkek kardeşi ve Babasının ikinci evliliğinden üç kız kardeşi vardır. Bunlardan Pakize Hanım’ın efendisi de, Bursa Ulu Camii imamlarından ve İsmail Hakkı Tekkesi şeyhlerinden merhum Ahmed Efendi kuddise sırruh’dur.

Mektebi Oruç Bey İbtidâîsi’nde okudu. Sonra Bursa Sanat Mektebi’ne girdi. Bu esnada Birinci Cihan Harbi dolayısıyla 18 yaşlarında 14 Nisan 1332’de asker oldu, senelerce askerlik yaptı. Ordunun Suriye’den çekilmesinden sonra, binbir güçlükle İstanbul’a döndü.

16 Temmuz 1336 Cuma günü, namazı Ayasofya Camii’nde kıldıktan sonra Vilayet önünde bulunan Fatma Sultan Camii yanındaki Gümüşhâneli Tekkesi’ne giderek Şeyh Ömer Ziyâeddin Efendi’ye intisap eyledi.

Bu zât-ı şerîfin, vefatından sonra postnişîn-i irşâd olan Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında tahsîl-i kemâlâta devam etmiş, müteaddit defalar halvete girmiş, 27 yaşlarında hilâfetnâmeyi aldıktan sonra ondan Râmuzü’l-ehâdîs, Hizb-i A’zam ve Delâilü’l-hayrât icâzetnâmelerini de almış, Bayezit, Fatih ve Ayasofya camii ve medreselerinde derslere devam etmiş, bu esnada hafızlığını da tamamlamıştır.

Tekkelerin kapatılmasından sonra Bursa’ya dönmüş, evlenmiş, 1929’da vefat eden babasının yerine Bursa ovasındaki İzvat Köyü’nde 15-16 sene kadar imamlık ettikten sonra Üftade Cami-i Şerîfi’nin imam-hatipliğine tayin edilerek şehirde hisar içindeki baba evine yerleşti. Burada 1945-46’dan 1952’ye kadar hizmet etti.

1952 Aralığında Gümüşhaneli Dergâhı postnişini ve eski tekke arkadaşı Kazanlı Abdülaziz Bekkine’nin vefatı üzerine, İstanbul’a naklolarak Fatih’te bulvara nazır Ümmügülsüm Mescidi’nde vazife gördü. 1958 tarihinde Fatih İskenderpaşa Cami-i şerîfi’ne nakloldu ve vefatına kadar bu vazifede kaldı.

Hac mevsimi gelince hacca gitti. Rahatsızlıkları sebebiyle haccı güçlükle îfâdan sonra, 6 Kasım 1980’de çok ağır hasta olarak İstanbul’a döndü. Tam bir hafta sonra 5 Muharrem 1401 / 13 Kasım 1980’de, Perşembe günü öğleye yakın, dualar, Yâsînler, tesbih ve gözyaşları ile uyur gibi bir halde iken âhirete irtihal eyledi. Kabri İstanbul da, Kânûnî Süleyman Türbesi arkasındadır.